Sub-executive Body Members

GOVERNING PANEL

SUB-EXECUTIVE BODY MEMBERS

Annual Year 2022

Afrin Jahan

Ajmainul Haque

Ahmed Aidid Suprio

Azwa Nardeen

Ebtida Bin Jashim

Fabiha Lamisa

Fahim Jawad

Ishfar Quaderi

M. Tanvir Rehman Porag

Md. Ishtiak Ahmed

M.S. Shahriar Joy

Maxim Gorky Samya

Mithila Talukder Tanny

Nadimul Kabir Pranto

Nusrat Ahmed Prity

Rafid Mahdi

Rafio Tazowar

Redwan Ahamed Shopan

S.M Souhrid Zaman

Saifur Rahman Shafeen

Salsabil Noor Nokshi

Samir Khan Shaan

Sarah Marzia

Shah Paran

Syed Nabil Ahsan

Talib Hossain

Tasnuva Tabassum